Algemene voorwaarden

1. Eigendom
1.1 Kom voor Taal is de handelsnaam van de eenmanszaak met KvK-nummer 55719031, eigendom van Willemijn Simone Zwart, gevestigd te Enschede. 1.2 Het is niet toegestaan om de naam en/of inhoud van (diensten van) Kom voor Taal en de door Kom voor Taal aangeboden trainingen, workshops en cursussen te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kom voor Taal.
2. Handelsnaam
2.1 Kom voor Taal is een bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde handelsnaam. Deze mag alleen publiekelijk gebruikt worden met toestemming van Kom voor Taal. 2.2 Alle andere door Kom voor Taal gebruikte merken, merknamen en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
3. Offertes
3.1 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 3.2. Een offerte is vrijblijvend, maar heeft een geldigheidsduur van drie weken, tenzij anders vermeld op de offerte. Na die tijd dient een nieuwe offerte aangevraagd te worden. 3.3 Geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW en reiskosten tenzij anders vermeld op de offerte. 3.3.1. Voor redactionele teksten en CRKBO-geregistreerde scholings- en professionaliseringsactiviteiten geldt een BTW-tarief van 0%. Voor overige diensten geldt een BTW-tarief van 21%. 3.3.2 Reiskosten omvat zowel een kilometervergoeding (€ 0,19 per kilometer) als een reistijdvergoeding op basis van het enkelvoudig uurloon.  3.4 Aanvraag van een offerte is vrijblijvend. Ook een kennismakingsgesprek, waaronder valt de mondelinge toelichting van de offerte, wordt niet in rekening gebracht.
4. Facturering
4.1 Facturering vindt afhankelijk van de opdracht plaats per uur, per geleverd product/geleverde dienst of voor een totaalprijs zoals overeengekomen in de werkovereenkomst (offerte met akkoordverklaring). 4.2 Bij facturering per uur wordt ook inhoudelijke bespreking ten aanzien van uitvoering van de opdracht in rekening gebracht. Ook als dit plaatsvindt tijdens een kennismakings- of offertegesprek.
5. Betaling
5.1 De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. 5.2 Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Kom voor Taal betaling in termijnen verlangen. 5.3 Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband het innen van uitgebleven betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,-.
6. Tussentijdse wijziging van de opdracht
6.1 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging (akkoordverklaring offerte) gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan apart gefactureerd worden. 6.2 Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is Kom voor Taal niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. 6.3 Wanneer er sprake is van overmacht bij Kom voor Taal, bijvoorbeeld in het geval van ziekte, zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Hij heeft echter wel de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en Kom voor Taal hiervoor naar rato uit te betalen. 6.4 Kom voor Taal mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Kom voor Taal, dat in redelijkheid niet van de opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7. Kwaliteit
7.1 Kom voor Taal levert goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. 7.2 Kom voor Taal houdt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, voor zover dit bijdraagt aan een goede uitvoering van de overeenkomst.
8. Privacy en geheimhouding opdrachtgevers
8.1 Persoonsgegevens van de opdrachtgever zoals verstrekt aan Kom voor Taal worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. 8.2 De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.
9. Vrijwaring
9.1 De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de Kom voor Taal tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving. 9.2 Kom voor Taal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de opdrachtgever verstrekte juiste en/of onvolledige gegevens.
10. Auteursrechten
10.1 Kom voor Taal draagt bij levering van teksten en presentaties slechts het publicatierecht voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik dan overeengekomen moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. 10.2 Tenzij anders vermeld in de overeenkomst blijven eindproducten eigendom van Kom voor Taal. 10.3 Bij oneigenlijk gebruik van producten waarvan het auteursrecht bij Kom voor Taal ligt kunnen kosten voor het gebruik in rekening gebracht worden.
11. Geschillen
11.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. 11.2 Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kom voor Taal gevestigd is.
12. Deelnemersvoorwaarden onderwijs
Onder onderwijs wordt zowel post-initiële scholings- en professionaliseringsactiviteiten als initieel onderwijs verstaan verzorgd door Kom voor Taal.
12.1 Aanmelding voor onderwijs kan tot 2 weken na aanmelding kosteloos geannuleerd worden. Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit wordt bij annulering 50% van het deelnemersgeld gerestitueerd. Gedeeltelijke restitutie van deelnemersgeld bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de activiteit is in principe niet mogelijk.  12.2 Na aanvang van een activiteit bestaat er geen mogelijkheid tot restitutie van het deelnemersgeld. Ook niet in het geval van overmacht. 12.3 Kom voor Taal behoudt zich het recht voor, om bij minder dan zes deelnemers aan onderwijs, de activiteit te laten vervallen. In dit geval hebben reeds aangemelde deelnemers recht op restitutie van hun betaling. 12.4 De inschrijving voor onderwijs van Kom voor Taal is persoonsgebonden en in principe niet overdraagbaar aan derden.
13. Privacy deelnemers
13.1 De bij inschrijving ingevulde persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Deze worden niet aan derden verstrekt. 13.2 Uitzonderingen op lid 13.1 zijn a. het verstrekken van contactgegevens van deelnemers aan derden ten behoeve van een kwaliteitsaudit, waarbij een tevredenheidsonderzoek onder deelnemers uitgevoerd wordt; en b. navraag (bijvoorbeeld door toekomstige werkgevers) naar de succesvolle afronding van de scholingsactiviteit. 13.3  Opvragen van de aanwezige persoonsgegevens is ten alle tijde mogelijk via privacy@komvoortaal.nl. 13.4 Op verzoek worden de geregistreerde persoongegevens uit de systemen van Kom voor Taal verwijderd. Dit heeft wel tot gevolg dat derden niet langer op kunnen vragen of een scholings- of professionaliseringsactiviteit inderdaad door de desbetreffende deelnemer met goed gevolg afgerond is.
14 .  Klachtenreglement
14.1 Bij alle door Kom voor Taal verzorgde scholings- en professionaliseringsactiviteiten wordt na afloop van de activiteit een evaluatieformulier verstrekt aan de deelnemer(s). Hierop is het mogelijk eventuele klachten of opdrachten (indien gewenst anoniem) te vermelden. 14.2 Het is ook mogelijk klachten digitaal door te geven via klachtenprocedure@komvoortaal.nl. Klachten die via dit adres binnenkomen worden uiterlijk binnen twee weken in behandeling genomen. 14.3  Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de door u doorgegeven klacht, kunt u hier melding hiervan maken bij onze externe vertrouwenspersoon, Caroline Wisse-Weldam. Zij functioneert als mediator bij niet naar tevredenheid opgeloste klachten en is te bereiken via caroline@taalentraining.nl14.4 Indien de hiervoor omschreven klachtenprocedure niet het gewenste effect heeft, treedt artikel 11 (Geschillen) in werking.
 15. Website komvoortaal.nl
Door het bezoeken en gebruiken van de website van Kom voor Taal (www.komvoortaal.nl) gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.
15.1 Hoewel gepoogd wordt de informatie op de website zo correct en volledig mogelijk te hebben, kunnen er geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze site, noch is Kom voor Taal verantwoordelijk voor de correctheid van deze informatie. 15.2 Kom voor Taal houdt zich het recht voor om op elk moment informatie op de website te veranderen, zonder verdere kennisgeving hiervan. 15.3 Kom voor Taal kan niet garanderen dat de website, of de servers die deze website toegankelijk maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.15.4 Websites waar de website van Kom voor Taal naar linkt, vallen niet onder de controle van Kom voor Taal. Kom voor Taal is dan ook niet verantwoordelijk voor de informatie op zulke andere websites. Deze links worden enkel als service geplaatst, het plaatsen van de link impliceert geen steun van Kom voor Taal aan de inhoud van deze websites. 15.5 Deze website wordt beheerd en gehost in Nederland. Kom voor Taal is gebonden aan de Nederlandse wet, maar is niet verantwoordelijk voor hen die vanuit buiten Nederland de website bezoeken. Zij doen dat op eigen risico en zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele conflicten met de lokale wetgeving. 15.6 Het auteursrecht van het materiaal op deze site ligt bij Kom voor Taal. Indien u van mening bent dat het auteursrecht van materiaal op deze site bij u ligt, dient u direct contact met Kom voor Taal op te nemen om deze hiervan op de hoogte te stellen, en Kom voor Taal in de gelegenheid te stellen dit via de minnelijke weg te corrigeren. 15.7 Gebruik of verspreiding van het materiaal op de website mag alleen met expliciete toestemming van Kom voor Taal plaatsvinden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 7 juni 2017.